Com aprenem?

Matèries

Dues terceres parts de l’horari escolar el dediquem al treball de les matèries o àrees de coneixement del currículum: les Ciències Naturals, les Ciències Socials, l’Educació Física,  l’Educació Visual i Plàstica, les Llengües i Literatures Catalana i Castellana, la Llengua Estrangera, les Matemàtiques i la Tecnologia.

Entenem que cada àrea respon a una mirada diferent sobre el món, i per tant, fa ús d’una didàctica específica per tal d’assolir els seus objectius i continguts amb rigor. No emprem llibres de text; sinó que treballem a partir de materials diversos: carpetes d’aprenentatge, aplicacions educatives, pàgines web, vídeos, documents, mapes conceptuals, etc. L’alumnat treballa sovint en grups cooperatius, però també hi ha lloc per a la posada en comú en gran grup i el treball individual.

Les unitats didàctiques de tot l’equip docent segueixen uns criteris compartits. Partim d’una exploració dels coneixements previs de l’alumnat i explicitem els objectius d’aprenentatge. Tot seguit introduïm els nous continguts o estratègies de la unitat a partir d’activitats diverses, que també serveixen per a l’estructuració d’aquest nou coneixement. Finalment, sempre intentem que l’alumnat pugui aplicar allò que ha après a un altre context.

El fet de treballar per matèries no vol dir que el saber estigui compartimentat de forma estanca. La coordinació entre les àrees del mateix àmbit (per exemple, entre totes les llengües) o entre àmbits diversos (per exemple, ciències socials i naturals) ens permet optimitzar el temps evitant repeticions innecessàries, així com planificar petits projectes inter-àrea que permeten mirar un fenomen desde perspectives diferents.

Projectes interdisciplinaris


Es realitzen tres projectes interdisciplinaris al llarg del curs amb la finalitat de mobilitzar l’ensenyament-aprenentatge i avaluació de les competències.

La franja de projectes suposa sessions d’una hora i mitja, quatre dies de la setmana.

Els projectes són trimestrals, parteixen de la tria democràtica per part de l’alumnat d’un problema o necessitat al qual volen donar resposta. La tria democràtica del projecte és un element motivador per a l’alumnat, ja que afavoreix la responsabilitat i el compromís.

La formació dels equips de treball és lliure, es vincula al treball de tutoria i a la metodologia de dinàmiques de grups (estratègies de motivació, guiatge, acompanyament, resolució de conflictes…). La configuració lliure dels grups facilita la presa de decisions, el treball autònom i la creativitat.

Emprem la metodologia del treball per projectes i de treball creatiu, cooperatiu i autònom. El procés de treball, guiat per l’equip docent, contempla moments de planificació, de treball, d’autoregulació, de reflexió, de posada en comú, d’autoavaluació i coavaluació.

El procés de treball de cada projecte és dissenyat per l’equip docent (mètode científic, procés tecnològic design thinking o creació artística, segons convingui) mobilitzant estratègies específiques a cada cas.

Tot projecte parteix d’una activitat inicial motivadora que dona pas a un procés de cerca d’informació, necessari per analitzat el problema triat i donar resposta al repte proposat. Aquesta fase de recerca suposa gestionar fonts d’informació diverses (que trobaran a la xarxa, a llibres i revistes, i a xerrades, conferències, entrevistes o tallers amb experts). La resta de fases del procés de treball són la generació d’idees, el disseny del producte i la comunicació.

Els projectes, vinculats amb l’entorn, s’estenen fora del centre. Comprenen visites, tallers i assessorament extern, i sempre compten amb la col·laboració de les famílies.

Els resultats del projecte es comuniquen a la cloenda. Es tracta d’un acte especial, en un context diferent. És un tancament òptim perquè l’alumnat mostri la seva feina als companys i companyes, famílies i entorn. Es gaudeix d’un acte festiu que afavoreix el treball competencial i permet la coavaluació.

Càpsules


Amb les “càpsules”, l’alumnat té l’oportunitat de personalitzar el seu aprenentatge triant entre diferents propostes de 5 setmanes de durada pensades per despertar la curiositat i l’interès per aprendre: mitologies del món, dansa, descoberta dels ocells de Barcelona, jocs per pensar, disseny i cura dels espais verds de l’institut…

Les càpsules també permeten que el professorat puguem gaudir compartint allò que ens apassiona més enllà de la nostra àrea.

Tutoria


A les tutories aprofitem per fer un treball de seguiment i organització personal i grupal, la revisió dels càrrecs i les seves funcions, així com la realització de les assemblees.

Alhora, també treballem diferents aspectes de creixement personal i emocional.

A part del tutor de grup, per poder fer una tutorització més personalitzada, cada professor és tutor individual de 10 alumnes (model 1×10).

Com a benvinguda a la nova etapa, estrenem el curs amb la realització del projecte MeWe (del jo al nosaltres), on a partir de tota una sèrie de dinàmiques, investigacions, jocs i sortides ens anem coneixent, presentant i creant vincles entre nosaltres.


Scroll to top