Com aprenem?

Projectes interdisciplinaris


Es realitzen tres projectes interdisciplinaris al llarg del curs amb la finalitat de mobilitzar l’ensenyament-aprenentatge i avaluació de les competències bàsiques.

La franja de projectes suposa sessions d’una hora i mitja, quatre dies de la setmana.

Els projectes són trimestrals, parteixen de la tria democràtica per part de l’alumnat d’un problema o necessitat al qual volen donar resposta. La tria democràtica del projecte és un element motivador per a l’alumnat, ja que afavoreix la responsabilitat i el compromís.

La formació dels equips de treball és lliure, es vincula al treball de tutoria i a la metodologia de dinàmiques de grups (estratègies de motivació, guiatge, acompanyament, resolució de conflictes…). La configuració lliure dels grups facilita la presa de decisions, el treball autònom i la creativitat.

Emprem la metodologia del treball per projectes i de treball creatiu, cooperatiu i autònom. El procés de treball, guiat per l’equip docent, contempla moments de planificació, de treball, d’autoregulació, de reflexió, de posada en comú, d’autoavaluació i coavaluació.

El procés de treball de cada projecte és dissenyat per l’equip docent (mètode científic, procés tecnològic design thinking o creació artística, segons convingui) mobilitzant estratègies específiques a cada cas.

Tot projecte parteix d’una activitat inicial motivadora que dona pas a un procés de cerca d’informació, necessari per analitzat el problema triat i donar resposta al repte proposat. Aquesta fase de recerca suposa gestionar fonts d’informació diverses (que trobaran a la xarxa, a llibres i revistes, i a xerrades, conferències, entrevistes o tallers amb experts). La resta de fases del procés de treball són la generació d’idees, el disseny del producte i la comunicació.

Els projectes, vinculats amb l’entorn, s’estenen fora del centre. Comprenen visites, tallers i assessorament extern, i sempre compten amb la col·laboració de les famílies.

Els resultats del projecte es comuniquen a la cloenda. Es tracta d’un acte especial, en un context diferent. És un tancament òptim perquè l’alumnat mostri la seva feina als companys i companyes, famílies i entorn. Es gaudeix d’un acte festiu que afavoreix el treball competencial i permet la coavaluació.

Càpsules


Amb les “càpsules”, l’alumnat té l’oportunitat de personalitzar el seu aprenentatge triant entre diferents propostes de 5 setmanes de durada pensades per despertar la curiositat i l’interès per aprendre: mitologies del món, dansa, descoberta dels ocells de Barcelona, jocs per pensar, disseny i cura dels espais verds de l’institut…

Les càpsules també permeten que el professorat puguem gaudir compartint allò que ens apassiona més enllà de la nostra àrea.

Tutoria


A les tutories aprofitem per fer un treball de seguiment i organització personal i grupal, la revisió dels càrrecs i les seves funcions, així com la realització de les assemblees.

Alhora, també treballem diferents aspectes de creixement personal i emocional.

A part del tutor de grup, per poder fer una tutorització més personalitzada, cada professor és tutor individual de 10 alumnes (model 1×10).

Com a benvinguda a la nova etapa, estrenem el curs amb la realització del projecte MeWe (del jo al nosaltres), on a partir de tota una sèrie de dinàmiques, investigacions, jocs i sortides ens anem coneixent, presentant i creant vincles entre nosaltres.


Scroll to top